महाराष्ट्र दिन

कार्यक्रमाबद्दल थोडक्यात

 

प्रभात ते सैराट

तारीख आणि वेळ

Saturday May 6th, 2023

11:30 नोंदणी

12:00 – 2 दुपारचे जेवण

2:30 – 5:45 – मध्येच चहाचा ब्रेक घेऊन प्रभात ते सैराट

 

ठिकाण

 Mercer Middle School 42149 Greenstone Dr, Aldie, VA 20105